Skip links

Algemene voorwaarden van Psycholoog Noordwijk

onder praktijkhouder Merel Hovestad MSc, PSYCHOLOOG NIP

NIP
Psychologe Merel Hovestad MSc is erkend PSYCHOLOOG NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Deze beroepsvereniging stelt hoge eisen aan haar leden, met betrekking tot opleiding, bijscholing, praktijkinrichting, cliëntendossiers, geheimhoudingsplicht, hygiëne, privacy en kwaliteit. De betalingsvoorwaarden van het NIP worden gehanteerd bij Psycholoog Noordwijk.

Bereikbaarheid
De praktijk is alle werkdagen telefonisch bereikbaar op 06 11 48 21 92. Tijdens behandelingen staat de telefoon doorgeschakeld naar de voicemail. Indien u een bericht inspreekt wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Annulering
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt. Kunt om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld dit dan minimaal 24 uur van te voren. U kunt ten alle tijden een boodschap inspreken op de voicemail. Anders wordt de tijd die was gereserveerd voor de afspraak in rekening gebracht. U ontvangt dan een factuur voor de gereserveerde tijd, deze kosten zijn onverzekerd en voor uw eigen rekening.

Factuur
De psycholoog streeft ernaar de factuur dezelfde dag van behandeling, per email aan de cliënt te sturen. Dit kan uitlopen tot maximaal 14 dagen na de behandelingsdatum. Cliënt is verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. Zie het actuele particuliere tarief op www.psycholoog-noordwijk.nl
en www.wandelpsycholoog.nl tevens is hier meer informatie te vinden over het coaching tarief voor ondernemers en bedrijven. Psycholoog Noordwijk werkt onafhankelijk van verzekeraars.

Betalingsvoorwaarden NIP
De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de cliënt in verzuim, – zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist – en kan de psycholoog rente in rekening brengen van 1% per maand over het openstaande bedrag, zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum kan de psycholoog de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het zenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15,- als administratiekosten aan de cliënt in rekening gebracht. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-. Bij betalingsachterstand is de psycholoog gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.