Skip links

Privacybeleid van Psycholoog Noordwijk

Psycholoog Noordwijk verwerkt persoonsgegevens. In dit privacybeleid informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Psycholoog Noordwijk. Dit privacybeleid geeft per onderwerp de meest relevante informatie.
Psycholoog Noordwijk gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor psychologen geldt een beroepsgeheim, hetgeen betekent dat er nooit zonder uw toestemming informatie aan derden versterkt mag worden.

Verantwoordelijke
Psycholoog Noordwijk is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Psycholoog Noordwijk vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar cliënten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Toepassing
Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psycholoog Noordwijk persoonsgegevens verwerkt.
1. (potentiele) cliënten
2. bezoekers aan de praktijk van Psycholoog Noordwijk
3. bezoekers van www.psycholoog-noordwijk.nl
4. alle overige personen die met Psycholoog Noordwijk contract opnemen of van psycholoogpraktijk Noordwijk persoonsgegevens verwerkt.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Psycholoog Noordwijk verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, wij verwerken uw gegevens:
– voor een zo goed mogelijk behandeltraject
– optimaal contact met de huisarts en andere specialisten
– voor het versturen van facturen
– het registreren van uw clickgedrag ten aanzien van het gebruik van de website (Carla)
– het voldoen aan een wettelijke verplichting;
– archiefdoeleinden.

Psycholoog Noordwijk verwerkt persoonsgegevens via het aanmeldingsformulier of via de website bij uw aanmelding. Dit gebeurt op basis van toestemming. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Psycholoog Noordwijk?
Wij verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:
– NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
– telefoonnummer;
– geboortedatum;
– geslacht;
– e-mailadres;
– interactiegegevens (informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons).
– medische gegevens die nodig zijn voor het behandeltraject.

Psycholoog Noordwijk verzamelt (persoons)gegevens direct bij u of uw specialist.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
Psycholoog Noordwijk biedt een nieuwsbrief waarmee onze cliënten en geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees en indien u dit vooraf heeft aangegeven. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Psycholoog Noordwijk voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
Wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Psycholoog Noordwijk neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Psycholoog Noordwijk deelt alleen persoonsgegevens in overeenstemming met de cliënt.
In opdracht van Psycholoog Noordwijk kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Psycholoog Noordwijk maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden
Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Psycholoog Noordwijk kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangegeven of u wel of niet wilt dat wij uw gegevens uitwisselen met uw huisarts.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijnen
Psycholoog Noordwijk bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg.
Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst.
(Financieel-) Administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van gegevens.
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Psycholoog Noordwijk. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Avg. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Psycholoog Noordwijk nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Psycholoog Noordwijk maakt.

Stuur uw verzoek naar: merel@psycholoog-noordwijk.nl
Of stuur een brief naar
Psycholoog Noordwijk
T.a.v. Merel Hovestad
Locatie ‘de Vonk’
Westeinde 94
2211XS Noordwijkerhout

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Psycholoog Noordwijk passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Psycholoog Noordwijk neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies
Privacybeleid van derden
Op de website van Psycholoog Noordwijk kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Psycholoog Noordwijk behorende, websites. Psycholoog Noordwijk kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op: 20 juni 2018
Psycholoog Noordwijk behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit privacybeleid. Psycholoog Noordwijk raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.